KÄYTTÖEHDOT

Tietoja palvelusta

Laakeohjeet.fi-verkkosivusto on tarkoitettu hoitohenkilökunnalle, potilaille sekä hoidon ja hoivan vastaaville toimijoille. Verkkosivuston potilaille tarkoitetut opastusvideot ja tiedotteet on suunnattu potilaille, joita hoito- tai apteekkihenkilökunta on neuvonut tutustumaan hoitoa koskevaan opastusvideoon. Sivuston osiossa "Hoitohenkilökunta" olevat opastusvideot ja tiedotteet on tarkoitettu ainoastaan hoitohenkilökunnalle. Potilaille suunnatut tiedotteet eivät korvaa hoito- ja apteekkihenkilökunnan antamia neuvoja eivätkä myöskään lääkkeiden pakkausselosteita. Pidätämme itsellemme oikeuden muuttaa käyttöehtoja tai suorittaa toimenpiteitä, jotka saattavat välittömästi vaikuttaa sivuston laakeohjeet.fi käytettävyyteen, jos sitä koskevat säännöstöt, standardit tai määräykset muuttuvat. Tällaisiin muutoksiin Medicininstruktioner Sverige AB ei voi vaikuttaa.

Vastuu ja vastuunrajoitus

Medicininstruktioner Sverige AB ei vastaa sääntöjen eikä lääketieteellisen sisällön suhteen minkään tuotteeseen liittyvän materiaalin (opastusvideot, pdf-tiedostot, sovellusohjelmat, linkit ja tekstit) sisällöstä, esittämisestä tai sisältämistä tiedoista, jotka on julkaistu Medicininstruktioner Sverige AB:n toimeksiantajan kanssa yhteisymmärryksessä tehdyn sopimuksen mukaisesti. Vastuu sääntöjenmukaisuudesta ja lääketieteellisestä sisällöstä tuotteeseen liittyvien materiaalin ja tietojen suhteen on varauksetta vastaavalla yrityksellä. Kukin toimeksiantaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä palvelun käyttäjää kohtaan ja vastaa omaa tuotetta koskevan säännöstön noudattamisesta. Medicininstruktioner Sverige AB ei vastaa vahingoista, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti aiheutuneet tai jollain tavoin liittyvät tuotetta koskevaan tietoon verkkosivulla, verkkosivuston käyttöön tai verkkosivuston puutteelliseen käyttökykyyn.

Linkit

Medicininstruktioner Sverige AB ei vastaa ulos- tai sisäänpäin linkittyjen ulkoisten verkkosivustojen sisällöstä tai toimimisesta. Linkitettäessä verkkosivustolle laakeohjeet.fi tai annettaessa mahdollisesti tietoja siitä käyttäjän on noudatettava voimassa olevia lainsäädäntöä ja määräyksiä. Medicininstruktioner Sverige AB:tä ei voida asettaa vastuuseen minkäänlaisista vahingoista, joita saattaa syntyä jonkin verkkosivuston sisällön, sovellusohjelman tai muun linkittämisen mahdollistavan median johdosta.

Tekijänoikeus ja muut oikeudet

Kaikki tekijänoikeudet ja muut aineettomat oikeudet, joita sovelletaan verkkosivuston sisällössä, on suojattu kaikkien voimassa olevien tekijänoikeus- ja tavaramerkkilakien tai muiden kansainvälisten lakien mukaisesti. Verkkosivustolla olevaan tuotteeseen liittyvät materiaalit ja siihen kuuluvat tavaramerkit/tunnusmerkit kuuluvat vastaavalle toimeksiantajalle. Muu materiaali ja sisältö, yhteistyökumppanien tavaramerkkejä ja ulkoisia tavaramerkkejä lukuun ottamatta, kuuluu Medicininstruktioner Sverige AB:lle eikä sitä saa muuttaa tai kopioida ilman nimenomaisesti etukäteen Medicininstruktioner Sverige AB:ltä hankittua kirjallista lupaa. Opastusvideoita, asiakirjoja, tavaramerkkejä, tekstejä, tuotenimiä, logoja ja muita tunnusmerkkejä, jotka ovat peräisin laakeohjeet.fi-verkkosivuston sisällöstä, ei saa millään tavalla hyödyntää ilman oikeudenhaltijalta saatua kirjallista lupaa. Verkkosivuston tai sen sisällön kopiointi, tallennus, upottaminen osaksi muuta sisältöä, monistaminen tai liiketoimintamainen hyödyntäminen on ehdottomasti kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijalta saatua kirjallista lupaa. Verkkosivuston laakeohjeet.fi sisältöä ei saa missään tapauksessa esittää millään toisella hallinta-alueella (domain) kuin laakeohjeet.fi.