TIETOSUOJA

Medicininstruktioner Sverige noudattaa Euroopan yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), jonka tarkoituksena on säädellä sitä, miten yritykset käsittelevät henkilötietoja, ts. tietoja, jotka voidaan suoraan tai epäsuoraan liittää johonkin henkilöön. Kaikentyyppinen henkilötietojen kirjaaminen lasketaan niiden käsittelyksi riippumatta siitä, käytetäänkö siihen automatisoitua järjestelmää vai ei. Esimerkkejä käsittelystä ovat tietojen kerääminen, tallennus, työstäminen, siirtäminen ja poistaminen. Tavoitteenamme on se, että tietojen saamisen laakeohjeet.fi-verkkosivustolta on oltava yksinkertaista ja helppokäyttöistä ja sen pitäisi samalla parantaa seurantaa ja turvata tietosuojasi.

• Kun käytät verkko- tai sovellusohjelmapalvelussamme olevia opastusvideota ja muita tietoja, sinusta ei kerätä mitään tietoja, joilla sinut voitaisiin tunnistaa tietyksi henkilöksi, eikä myöskään IP-osoitettasi paljasteta. Käynti sivustolla tuottaa tilaston, mutta ei mitään tietoja, joista sinut voitaisiin tunnistaa tietyksi henkilöksi.

• Jos jätät palautetta jostakin opastusvideosta videosivulla olevalla lomakkeella, nämä tiedot jätetään nimettömänä, koska tarkoituksenamme ei ole käsitellä näitä henkilötietoja. Et voi siis asettaa kysymyksiä tai kirjoittaa kommentteja, jotka vaativat vastauksen, koska sinua itseäsi koskevia tietoja ei kirjata eikä käsitellä. Toiminto on tarkoitettu vain palautteeksi opastusvideosta eikä siihen voi kirjoittaa kysymyksiä tai antaa ilmoitusta haittavaikutuksista. Kommentit lähetetään automaattisesti edelleen opastusvideossa esiintyvästä tuotteesta vastaavalle yritykselle. Myöskään he eivät pysty saamaan tiedoksi tai keräämään lähettäjää koskevia tietoja.

• Jos hoito- tai apteekkihenkilökunta lähettää potilaalle linkin opastusvideoon videosivuston kautta, se lähetetään suoraan lähettäjän sähköpostiosoitteeseen. Tämä merkitsee, että emme kirjaa tai käsittele vastaanottaja- tai lähettäjätietoja.

Seuraavassa kerromme tavastamme käsitellä kerättyjä henkilötietoja.

Henkilötietojen keräämisperusteet

Henkilötietoja saa käsitellä, jos sille on tuki laissa, ts. oikeudellinen perusta. GDPR-asetus tukee eri tarkoitusperiä henkilötietojen käsittelyssä. Meidän henkilötietojen käsittelymme perustuu seuraaviin seikkoihin:

– Suostumus
– Oikeutettu kiinnostus/intressiharkinta
– Sopimuksen/juridisen perustan täyttäminen
– Oikeudellinen velvollisuus

Henkilötietojen käsittely

Keräämme ja käsittelemme tietoja, kun sille on selvä ja oikeutettu peruste, ja jotta voisimme:
-parantaa, tarjota ja kehittää verkkosivustoa laakeohjeet.fi siten, että voimme tarjota parasta mahdollista palvelua ja toimintoja käyttäjille, asiakkaille, palveluntarjoajille ja yhteistyökumppaneille, jotta nämä voisivat vastata kysymyksiin, käsitellä eri näkökantoja, lähettää pyydettyä materiaalia ja tiedottamaan eri asioista.
- lähettää mielekkäitä tietoja
- täyttää velvollisuutemme ja pitämään sopimuksemme
- käsitellä asiahistoriikkia
- arvioida palvelua ja antaa palautetta työntekijöille, ohjelmien kehittäjille ja asiakkaille
- täyttää lakisääteiset velvollisuutemme, viranomaismääräykset, päätökset tai suositukset

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa yhteyksissä:-
kun päätät ottaa yhteyden meihin sähköpostitse, verkkosivuston kautta tai puhelimitse
- kun tilaat maksutonta materiaalia meiltä lomakkeella, puhelimella tai sähköpostitse
- kun hyväksyt lisätietojen saannin palvelusta esimerkiksi sähköpostilla
- kun me keräämme tietoja yksittäistä tarkoitusta varten, esim. tiedottaaksemme tai lähettääksemme materiaalia jollekin erityiselle kohderyhmälle, jos arvioimme tällöin tietojen kiinnostavan niiden vastaanottajaa
- asiakas-, palveluntarjoaja- ja yhteistyösuhteissa

Kun sinä vierailijana päätät antaa tietoja ollessasi yhteydessä meihin, tiedot kerätään palvelun antamiseksi ja kysymyksiin vastaamiseksi. Käsittelemme myös tietoja, jotka keräämme muista lähteistä voidaksemme jakaa mielekkäitä tietoja palvelusta sairaanhoidon ja apteekkien henkilökunnille. Asiakastietoja käsitellään vaatimusten mukaisesti parhaan mahdollisen palvelun tarjoamiseksi, sopimusten ja velvollisuuksien täyttämiseksi, mukaan lukien taloudelliset tehtävät, kuten laskutus ja kirjanpito.

Palveluntoimittajatietoja käsitteellään sopimusten ja velvollisuuksien täyttämiseksi, mukaan lukien osapuolten väliset taloudelliset tehtävät, kuten laskujen maksaminen ja kirjanpito. Käsittelemme myös tietoja tarkoituksenamme jakaa tietoja lääke- ja lääketekniikkayrityksille mahdollisuudesta olla mukana verkkosivustolla laakeohjeet.fi.

Tietojen tallentaminen

Tallennamme tietoja edellä kuvattuja tarkoitusperiä varten ja yhtä tarkoitusta varten. Koska käsittelemillämme tiedoilla on eri käyttötarkoituksia, myös niiden tallennusajat poikkeavat toisistaan tai ne poistetaan asian käsittelyn loputtua:
– henkilötiedot, jotka saamme meihin luodun yhteyden, tehtyjen kysymysten tai mielipiteiden avulla, voidaan tallentaa sen lainkohdan mukaisesti, jota kutsutaan oikeutetuksi intressiksi/intressiharkinnaksi. Tällöin tietoja säilytetään siihen asti, kunnes päätät itse tilauksen lopettamisesta tai haluat poistaa tiedot, tai ne poistetaan asian loputtua silloin kun me katsomme, ettei tallentaminen enää ole mielekästä.
– talouteen, laskutukseen ja kirjanpitoon liittyvät tiedot tallennetaan kirjanpitolain mukaisesti.
– sopimussuhteita asiakkaisiin, palveluntarjoajiin ja yhteistyökumppaneihin koskevat tiedot tallennetaan sopimuksen ajaksi ja tarpeelliseksi ajaksi sen jälkeen, riippuen sopimuksen tyypistä ja sisällöstä. Sopimuksen yhteydessä saadut, kirjapitolakiin liittyvät tiedot tallennetaan tämän lain mukaisesti.
– asiahistoriikki sellaisten asioiden yhteydessä, jotka eivät koske Medicininstruktioner Sverige AB:tä ja jotka siirretään kolmannelle osapuolelle, lopetetaan kohtuullisen ajan sisällä, kun asia on siirretty ja vastaanotettu.
– lain mukaisen velvollisuuden tai viranomaisen määräyksen, päätöksen tai viranomaisen pyynnön mukaisesti tallentamiamme tietoja säilytetään vastaavassa vaatimuksessa ilmoitettu aika.

Tietojen jakaminen ja siirtäminen

Jotta Medicininstruktioner Sverige voisi pitää yllä tätä palvelua ja sen toimintoja, se käyttää palveluntoimittajia, joiden kanssa jaamme tietomme, jotta voisimme optimoida ja kehittää palveluamme sekä voidaksemme jakaa sovitettuja ja mielekkäitä tietoja ja lähettää tietoja edelleen. Palveluntoimittajamme toimivat sekä EU:ssa että EU:n/ETA:n ulkopuolella. Tämä merkitsee, että tietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan. Valitsemillamme palveluntoimittajilla on samat velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä kuin meillä. Ne palveluntoimittajat, joiden kanssa jaamme tietoja palvelun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi ovat IT-yrityksiä, verkkokehittäjiä, hosting-yrityksiä ja palveluntoimittajia, jotka toimittavat teknisiä työvälineitä tietoliikenteen käsittelemiseksi lomakkeiden ja sähköpostin välityksellä. Syynä siihen, että valitsemme EU:n ulkopuolisia palveluntoimittajia, on, että valitsemamme palveluntoimittaja pystyy tarjoamaan hyvän ja luotettavan ratkaisun omaa tarkoitusperäämme varten. Toinen syy saattaa olla palvelun valvonta 24 tuntia vuorokaudessa. Meidän ja näiden palveluntarjoajien välistä vastuuta säätelee sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Tietyissä tapauksissa meillä on velvollisuus jakaa edelleen tietoja, jos saamme käsiteltäväksemme asian, jota emme itse tule käsittelemään. Se voi olla kysely lääkkeestä tai tuotteesta tai haittavaikutusilmoitus, joka jätetään edelleen kolmannelle osapuolelle. Kolmas osapuoli on tällöin lääkkeestä tai tuotteesta vastaava yritys tai Fimea (haittavaikutusten ilmoitus). Nämä tietojen vastaanottajat ovat itsenäisesti vastuullisia henkilötiedoista, mikä merkitsee, että me emme ohjaa sitä, miten tietoja käsitellään, koska vastaanottajan henkilötietosuojaperiaatteet ja henkilötietojen käsittely ovat tällöin voimassa.

Evästeet

Verkkosivustolla käytetään evästeitä (cookies) eli tekniikkaa, jonka käytön tarkoituksena on helpottaa sivustolla käyvän toimintaa ja antaa tämän käytettäväksi palvelun kaikki toiminnot. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi. Palvelua käyttäessäsi olet antanut suostumuksesi meille tämän tekniikan käytöstä, esim. navigoinnin helpottamiseksi, eri toimintojen käytön mahdollistamiseksi tai tietojen saamiseksi eri valinnoista. Emme tallenna mitään sellaisia tietoja, joilla henkilöllisyytesi voitaisiin tunnistaa. Evästeitä käytetään, jotta voisimme tunnistaa, mitä sivustolla tehdään. Evästeemme eivät sen vuoksi tallenna nimiä, sukupuolta eikä muitakaan henkilötietoja, koska niiden tallentamista tiedoista puuttuu henkilön tunnistamiseen tarvittavat tiedot. Tietojen saamiseksi siitä, miten sivustolla kävijät käyttävät sivustoa, käytetään Google Analytics -ohjelmistoa, joka puolestaan käyttää JavaScriptiä ja evästeitä. Google Analyticsin antamat tiedot on anonymisoitu, eikä niistä voi saada esiin tietoja, joilla sinut voitaisiin tunnistaa henkilönä, eikä myös tunnistaa IP-osoitettasi. Voit itse päättää evästeiden poistamisen tai käytön estämisen muuttamalla tietokoneesi verkkoselaimen asetuksia.

Oikeutesi

Tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus pyytää ja saada tietoja kerran vuodessa siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja me käsittelemme. Voit myös vaatia henkilötietojesi poistamista (tähän voidaan suostua, ellei poistaminen ole ristiriidassa oikeudellisten velvollisuuksien kanssa), pyytää meitä korjaamaan mahdolliset virheellisyydet ja rajoittaa tietojen käyttöä. Sinulla on myös oikeus jättää valitus tietosuojavaltuutetulle (Tietosuojavaltuutetun toimisto), jos henkilötietojen käsittely ei mielestäsi vastaa GDPR:n mukaisia vaatimuksia.

Henkilötietovastaava

Medicininstruktioner Sverige AB, org.nro: 556772–9115, Storgatan 4, 411 24 Göteborg, omistaa verkkosivuston laakeohjeet.fi ja pitää sitä tarjolla sekä on siten palvelun henkilötietovastaava.

Tietosuojakäytännön muutokset

Medicininstruktioner Sverige pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa, ja mahdolliset muutokset julkaistaan tällä sivustolla.

Kiitämme luottamuksestasi ja toivomme, että tunnet olosi turvalliseksi tietosuojakäytäntömme suhteen. Jos jokin asia on jäänyt epäselväksi, ota yhteys meihin. Sen teet helpoimmin verkkosivustomme laakeohjeet.fi/yhteydenotot avulla tai lähettämällä meille sähköpostiviestin osoitteeseen info@medicininstruktioner.se